#5534

Maria Y. Franssen
Gast

Tot slot:
Inmiddels kan ik, tot slot, berichten, dat:

mij een appartement is toegewezen in het centrum van Roermond. Ik kan mij nu dus weer in laten schrijven in de gemeente Roermond, alwaar ik woonde van 1969 tot 2013. En waar ik, na een verblijf in Frankrijk, terugkeerde in november 2015.

Ik heb inmiddels op grond van de woningtoewijzing in Roermond, ook al vast mijn bijstandsaanvraag kunnen indienen in Roermond.
Ik heb het intakegesprek hier reeds gevoerd.

Zeer binnenkort kan ik aldus mijn leven hervatten, zoals het was voor ik vertrok in januari 2013. Ik word weer formeel inwoner van Roermond in januari 2016.

Voor Nederlanders in buitenland, die om een of andere reden terug willen keren in Nederland, kan ik nog de volgende tips hier opschrijven, en dit onder het voorbehoud, dat ik nu schrijf naar beste weten sinds mijn terugkeer hier in november 2015.

1. Elke Nederlander is nu, op grond van de participatiewet, verplicht om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit kan gewoon een betaalde baan zijn. Maar als men te oud is voor werk en/of geheel of gedeeltelijk arbeids-on-geschikt, moet men naar vermogen vrijwilligerswerk doen, met behoud van de geldende sociale uitkering.

Niets doen is er dus niet meer bij, tenzij men werkelijk tot niets meer in staat is.

2. Het is echt aan te bevelen om een adres te zoeken bij familie of vrienden in Nederland, alvorens terug te keren. Al dan niet met een contract voor tijdelijke noodopvang. Men kan zich dan, bij mijn weten, gewoon laten inschrijven in de gemeente waar men dan verblijft. Is dat niet mogelijk dan kan de gemeentelijke noodopvang wellicht een oplossing bieden, maar ik beveel dat niet aan als eerste optie.

3. Wil men een bijstandsuitkering aanvragen, wegens geen middelen meer voor het bestaan, dan zal men zich moeten wenden tot een van de CENTRUMGEMEENTES in Nederland. Aldaar zal men dan vernemen waar en wanneer men een bijstandsuitkering moet gaan aanvragen. Hier zal de Nederlander die terugkomt uit buitenland eerst weer als ingezetene in Nederland moeten worden geregistreerd.

Een hoofdregel is in Midden-Limburg, dat men van de laatste 5 jaar tenminste 3 jaar moet hebben verbleven in de gemeente waar men wil verblijven, wil men in aanmerking kunnen komen voor noodopvang (als men geen adres kan genereren bij terugkeer bij familie of vrienden). Het beste is de noodopvangverlener al te bellen, voordat men naar Nederland terugkomt: om te vernemen hoe men moet handelen in de betreffende regio.

4. Aan te bevelen is ook, om als vast via internet te gaan solliciteren voor werk in de stad waar men naar toe gaat, en om zich in te schrijven bij enkele uitzendbureaus. Dit voor alles als men niet arbeidsongeschikt en/of oud is. Bij de eerste bijstandsaanvraag zal men al gaan vragen naar sollicitatiebewijzen van tenminste een maand.

Let op: heeft men een baan in het buitenland, dan is het zeer aan te bevelen, of men die baan kan beeindigen, om vervolgens bijstand aan te vragen in Nederland. Ik vrees dat men dan het risico loopt dat de bijstandsaanvraag wordt afgewezen, tenzij men zwaarwegende redenen kan aanvoeren voor e.e.a.

Ook moet men zorgen voor tenminste 3 maanden bankafschriften, en van aangiftes van belasting in het buitenland. Want men zal hier moeten kunnen aantonen dat men geen vermogen heeft enz.

5.Schrijf in bij de regionale woningbureaus zodra men ergens verblijft. Bezoek die elke dag (al dan niet via internet) om na te gaan welk aanbod er is, en of men kans maakt op deze beschikbare woningen. Elk verhuurbedrijf biedt een klein deel van de beschikbare woningen aan op basis van: wie het eerst komt wie het eerst maalt, of via een lotingsmodel. Alleen met deze opties is het mogelijk om wachtlijsten te ontlopen. Eventueel kan men ook nog proberen om een urgentieverklaring te krijgen. Zelf had ik geluk: ik reageerde op een aangeboden woning via internet, die voor iedereen beschikbaar was, en ik reageerde daar op als eerste kanshebber. Ik ben dan nog geen 6 weken terug in Nederland, dus echt geluk, maar ook door er elke dag vroeg bij te zijn.

Ook kan men eventueel al inschrijven voor een woning voordat men naar Nederland terugkeert.

Tot slot:

Ik wens een ieder die terugkeert naar Nederland, en die (even) afhankelijk is van noodopvang en bijstand bij hervestiging, veel succes en veel wijsheid (door goed vooraf informeren) toe! Want dat zal men nodig hebben.

Nog de beste wensen voor 2016 aan allemaal!

Groet,
Maria Y. Franssen